تماس با دانشگاه

شماره تماس های دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بستک

پیش شماره شهرستان : ۰۷۶
۱- امورآموزشی ودانشجویی و فرهنگی
۴۴۳۲۱۵۰۵ – ۴۴۳۲۱۸۳۸
۲- فناوری و پژوهش و امور پایان نامه ها: ۴۴۳۲۱۵۵۵
۳-امور مالی و شهریه :۴۴۳۲۵۵۲۵