پروژه و کارآموزی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه را اخذ نموده اند:

 

دانشجویان میتوانند حداکثر تا یک نیمسال پس از اخذ درس جهت تکمیل کار و ثبت نمره توسط استاد اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول تمدید و پرداخت شهریه می باشند.

تذکر: مسئولیت هرگونه عدم پیگیری از طرف دانشجو و تاخیر در ثبت نمره توسط استاد مربوطه بر عهده دانشجو خواهد بود.