آرشیو براساس شهریور, ۱۳۹۶

شهر
۱۳

لیست دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۷-۹۶

لیست دروس ارائه شده برای ورودی های هر رشته ۱-۹۷-۹۶ رشته ترم دروس ارائه شده کارشناسی ارشد حسابداری دوم مباحث جاری-تئوری حسابداری۲ -روش تحقیق-متون تخصصی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد حسابداری سوم زبان مباحث جاری- روش تحقیق دروس جبرانی: حسابداری صنعتی۳- حسابداری پیشرفته۲ کارشناسی حسابداری سوم پژوهش عملیاتی۲-مدیریت مالی۲-حسابداری پیشرفته۲- صنعتی۳-پروژه مالی-پروژه- کاربرد نرم افزار- ورزش- […]

By آموزش | اطلاعیه
DETAIL