کارشناسی ارشد

مرد
۰۵

نحوه گردش کار پایان نامه و فرمها

نحوه گردش کار پایان نامه و فرمها

DETAIL
بهم
۰۷

فرم های گردش کار پایان نامه

فرم های گردش کار پایان نامه شیوه نامه نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد    

DETAIL

فرم تعهد دانشجویان

فرم تعهد دانشجویان با معدل۱۳٫۵ تا ۱۳٫۹۹ که تقاضای دفاع از پایان نامه دارند

DETAIL